Психологічна служба школи. Психологічно-соціальний супровід учнів

01.11.2017   Administrator   Категорія: психологія

Основною метою діяльності психологічної служби у школі є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу з метою компетентнісного самовдосконалення вчителя і учня на гуманістично – інноваційних засадах, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників.

 Завдання психологічної служби школи:

 • створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективі;
 • сприяння всебічному повноцінному розвитку особистості, учнів навчального-виховного процесу на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку учнів;
 • соціально-психологічний супровід, який спрямований на надання соціально-психологічної допомоги соціально незахищеним категоріям учнів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу, створення позитивної атмосфери в класах для успішного їх навчання та виховання;
 • здійснення профілактико-просвітницької діяльності та пропаганди психологічних знань, підвищення рівня психологічної грамотності педагогів та батьків;
 • психологічний супровід випускників до та під час зовнішнього незалежного оцінювання;
 • організація надання допомоги постраждалим внутрішньо переміщеним учням і їх сім’ям в адаптації до нових умов проживання і навчання, дітям і сім’ям учасників АТО;
 • психологічне і соціально-педагогічне забезпечення та супровід індивідуального графіку навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативна і просвітницька робота з батьками таких дітей;
 • допомога у вирішенні проблем адаптації дітей до навчального закладу  та запобігання конфліктам в учнівських колективах, у тому числі і засобами медіації та миробудування;
 • посилення профілактичної роботи щодо  профілактики негативних явищ в учнівському середовищі,   попередження насильства та жорстокого поводження у школі, протидії торгівлі людьми, протиправної поведінки серед неповнолітніх, конфліктів з батьками, вчителями, однолітками, запобігання булінгу і жорстокості, у тому числі й у соціальних мережах, ігрової та комп’ютерної залежності;
 • формування навичок здорового способу життя та його пропаганда;
 • здійснення профілактики девіантної і делінквентної поведінки;
 • забезпечення захисту прав і свобод дітей, створення належних соціально-психологічних умов для комфортного освітнього середовища та захисту честі і гідності учнів;
 • сприяння у розвитку колективної творчої діяльності школярів;
 • налагодження ефективної міжсекторальної та міжвідомчої взаємодії із спеціалістами відповідних служб (службою у справах неповнолітніх та дітей, органами охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, центрами зайнятості населення, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  іншими органами виконавчої влади, а також громадськими організаціями, тощо) у забезпеченні повноцінного психологічного і соціального розвитку дітей та молоді.

Напрями психологічного забезпечення освіти школи є:

-   надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу;

- соціально-психологічне проектування, моніторинг та експертиза умов та результатів навчальної діяльності учнів у зв’язку з процесом реформування окремих складових освітньої галузі;

- соціально-педагогічне і психологічне забезпечення превентивних заходів щодо різних форм узалежнень, соціально небезпечних ігор, насилля та жорстокого поводження, суїцидальної та агресивної поведінки;

-   соціально-психологічна робота працівників психологічної служби спрямована на профілактику асоціальних явищ (алкоголізму, наркоманії, соціального сирітства, насилля, суїцидальної поведінки тощо), труднощів у адаптації, навчання і виховання, порушень в поведінці.

 

         Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку учнів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчального закладу.

         Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами.

         Діяльність психологічної служби в школі забезпечується практичним психологом та соціальним педагогом.

         Основними видами діяльності психологічної служби є:

діагностика – психологічне обстеження учнів, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку учнів,  визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;

корекція – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;

реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги учням, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;

прогностика – розробка і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку учнів і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин.

Діяльність психологічної служби включає такі основні напрями:

консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку учнів, допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності;

просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних закладах та у сім`ї;

превентивне виховання (через засоби масової інформації, під час навчальної діяльності в рамках навчальних програм або як окремого предмета), метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров`я; профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції і злочинності.

         Працівники психологічної служби у своїй діяльності виконують такі функції:

діагностичну: вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів, мікроколективу (класу чи групи), шкільного колективу в цілому, неформальних молодіжних об'єднань; досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім'ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні та джерела негативного впливу на дітей та підлітків;

прогностичну: прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи; прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;

консультативну: дає рекомендації (поради) учням, батькам, вчителям та іншим особам з питань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дітям, підліткам, які потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах;

захисну: забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляє їхні інтереси у різноманітних інстанціях (служби у справах неповнолітніх та дітей, поліції, суди тощо);

профілактичну: переконує учнів в доцільності соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя, сприяє попередженню негативних явищ в учнівському середовищі;

соціально-перетворювальну: надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді; здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально-незахищених категорій дітей; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді;

організаційну: координує діяльність та взаємодію усіх суб’єктів соціального виховання; сприяє соціально корисній діяльності дітей і підлітків; формує демократичну систему взаємостосунків в підлітковому середовищі, а також серед дітей і дорослих.

         Специфіка функцій працівників психологічної служби потребує безперервного самовдосконалення, широкої поінформованості, обізнаності, ерудиції, глибоких спеціальних знань. Працівники психологічної служби мають бути цікавими для оточення.

Практичний психолог:

         Надає психологічну допомогу різного виду (психокорекційна, реабілітаційна та консультативна), визначивши фактори, що перешкоджають розвитку особистості учнів.

         Зберігає професійну таємницю, не розповсюджує відомостей діагностичної і корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню.

         Здійснює професійну діяльність, яка насамперед спрямована на збереження психологічного, соматичного і соціального стану учнів школи у процесі виховання та навчання.

         Сприяє охороні прав дитини відповідно до Конвенції з охорони прав дитини.

         Надає допомогу учням, батькам (особам, які їх замінюють), педагогічному колективу у вирішенні конкретних проблем.

         Проводить психологічну діагностику різного профілю і призначення.

         Складає психолого-педагогічні висновки за матеріалами психодіагностики з метою орієнтації вчителів та батьків в проблемах особистісного або соціального розвитку учнів.

         Бере участь у плануванні та розробці розвиваючих та корекційних програм освітньої діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, сприяє розвитку у них готовності до орієнтації в різних ситуаціях життєвого та професійного самовизначення.

         Здійснює психологічну підтримку творчо обдарованих учнів, сприяє їхньому творчому розвитку й пошуку.

         Проводить психолого-педагогічну корекцію порушень соціалізації особистості учнів.

         Формує психологічну культуру учнів, педагогічних працівників, батьків.

         Консультує вчителів з питань практичного застосування психології, орієнтованої на підвищення соціально-психологічної компетенції учнів, вчителів, батьків.

         Бере участь в роботі педагогічної ради, підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників, проведенні семінарів та засідань методичних об`єднань; у розробці навчальних програм, посібників, методичних рекомендацій.

         Проводить семінари та консультації для педагогічних працівників з питань психологічних аспектів розвитку, навчання, виховання учнів.

Соціальний педагог:

         Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009р. №616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України» соціальний педагог навчального закладу:

         вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів, мікроколективу (класу чи групи), шкільного колективу в цілому, досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на учнів;

         прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня, групи; прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;

         дає рекомендації учням, батькам або особам, які їх заміняють, вчителям з питань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу учням, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;

         сприяє захисту прав учнів, представляє їхні інтереси у службі у справах неповнолітніх та дітей, у правоохоронних та судових органах;

         бере участь у формуванні навичок дотримання норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя, сприяє попередженню негативних явищ серед учнів;

         надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнів; здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій учнів ; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.

         В діяльності соціального педагога можуть бути виділені три аспекти: 1) участь в управлінні навчальним закладом; 2) участь у виховному процесі; 3) участь в організації виховного середовища.